KIEHL Impran 2,5L Impregnat do kamienia

266,86  z VAT

Impregnat do kamienia

Na stanie

Impran
Impregnat do kamienia.

Właściwości:
Impran jest impregnatem do kamienia w formie preparatu gotowego do użycia na bazie rozpuszczalników wolnych od węglowodorów aromatycznych. Impran przenika głęboko w pory i kapilary kamienia, szybko wysycha, po czym nadaje się do użycia. W zależności od chłonności kamienia wymagane są 1-4 warstwy aż do nasycenia kamienia. Działanie hydro- i olejofobowe rozwija się podczas wysychania powierzchni. Po 48h Impran jest całkowicie utwardzony i nadaje się do pełnej eksploatacji. Impran nie wpływa ujemnie na zdolność dyfuzji pary kamienia. Powierzchnie kamienne zaimpregnowane Impranem zachowują swój naturalny wygląd, są długotrwale zabezpieczone. Impran zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem brudnej wody, oleju i tłuszczu a tym samym sprawia, że powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu czystości. Impran jest odporny na działanie zasad i promieni UV, hamuje tworzenie się nalotów soli i pleśni, porost mchów i wodorostów, przeciwdziała szkodom wywołanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i mrozem. Zaświadcza się, że powierzchnie zaimpregnowane produktem Impran spełniają wymogi bezpieczeństwa chodzenia zgodnie z normą DIN 51130.

Skład:
Środek impregnujący, nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki.

Obszar zastosowania:
Do impregnowania nowo położonych lub starych, umytych gruntownie, wolnych od wosku i tłuszczu, suchych podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego oraz podłóg ceramicznych o porowatej lub chłonnej powierzchni takich jak: kamionka z mikroporami, granit, porfir, gnejs, marmur, piaskowiec, beton poddany obróbce, aglomerat kamienia, klinkier, cegła gliniana, beton i jastrych betonowy.

Sposób użycia:
Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane podczas i po zakończonej impregnacji. Nie palić! Impregnacja kamienia: Wymagana temperatura (podłoża) od + 5 do + 25 ? C. Bezpieczeństwo chodzenia po 1 h. Czas wysychania do pełnej eksploatacji powierzchni max. 48 h przy temperaturze + 20 ? C i relatywnej wilgotności powietrza 65 %.
Nierozcieńczony Impran nanieść na powierzchnię i natychmiast rozprowadzić równomiernie cienką warstwą przy pomocy mopa płaskiego. W zależności od chłonności podłogi należy nanieść 1-4 warstwy co ok. 30 min. Nadmiar Impranu, który nie wniknął w strukturę powierzchni należy zebrać ściągaczką gumową po 15 min. Pozostałości należy usunąć przy pomocy suchego mopa. Po upływie 24 h czasu wysychania usunięcie kleistych pozostałości z powierzchni nie jest możliwe!

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu.

Zużycie na m?:
Impregnacja kamienia: 5-500 ml w zależności od chłonności powierzchni

GHS 02, 07, 08, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P301+P330+P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P370+P378 W przypadku pożaru: użyć suchy środek gaśniczy do gaszenia.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zawiera: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 4/2,5 L kanistrów blaszanych w kartonie.

Waga2.5 kg
Pojemność