Dopomat-forte

od 183,47  z VAT

Zasadowy płyn do mycia przemysłowego

Wyczyść
Code EAN: SKU: KIE00001A Kategorie: , ,

Dopomat-forte
Zasadowy płyn do mycia przemysłowego.

Właściwości:
Skuteczny w działaniu, niskopieniący, zasadowy środek myjący na bazie specjalnych substancji biologicznie aktywnych. Rozpuszcza oleje i tłuszcze, sadzę, zaskorupiały brud, zabrudzenia grafitowe i spalinowe. Produkt przeznaczony jest także do odolejaczy zgodnie z austryjacką normą ÖNORM B 5105, ustęp 7.2.

Skład (wg 648/2004/WE):
Anionowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, fosfoniany < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, środki antykorozyjne, zasady, barwniki. pH (koncentratu): ok. 13 pH (roztworu roboczego): ok. 11,5 Obszar zastosowania: Do wszystkich wodo- i zasadoodpornych powierzchni w obszarze przemysłowym takich jak: podłogi z betonu i klinkieru w zakładach przemysłowych i w warsztatach, dachy pilaste (szedowe) ze szkła zbrojonego, flizy ścienne i podłogowe w przejściach podziemnych i na stacjach metra oraz do pojemników i kontenerów na śmieci. Nie nadaje się do podłóg pokrytych powłoką, linoleum, gumy i aluminium. Sposób użycia: Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Mycie bieżące (maszynowe mycie na mokro): 100 ml na 10 L zimnej wody. Mycie maszyną wysokociśnieniową: 200 ml na 10 L zimnej wody. Mycie gruntowne: 1 L na 10 L zimnej wody. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu! Zużycie na m?: Maszynowe mycie na mokro: 1 ml Mycie maszyną wysokociśnieniową: 8 ml Mycie gruntowne: 40 mlGHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie); H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P 305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P 308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI). Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Opakowanie 10 L kanister

Wagabrak
Pojemność

,