Kiehl Blutoxol Płyn do mycia i dezynfekcji dla obszaru spożywczego - BDT Service

Kiehl Blutoxol Płyn do mycia i dezynfekcji dla obszaru spożywczego

od 77,85  z VAT

Płyn do mycia i dezynfekcji dla obszaru spożywczego

Kiehl Blutoxol Płyn do mycia i dezynfekcji dla obszaru spożywczego

Blutoxol
Płynny koncentrat myjąco-dezynfekcyjny dla obszaru spożywczego.

Właściwości:
Alkaliczny, szybko działający środek do dezynfekcji kuchni. Usuwa tłuszcze, oleje i białko pochodzenia roślinnego i zwierzęcego przy równoczesnej dezynfekcji.
Wolny od substancji zapachowych. Skuteczność działania potwierdzona normami DIN UE. Umieszczony w niemieckim wykazie IHO(IHO=Związek Przemysłowy Higieny i Ochrony Powierzchni ). Dlatego nadaje się także do pomieszczeń chłodniczych. Skuteczny wobec bakterii salmonelli,listeriii norowirusów. Spełnia normy: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650 i EN 13697. Zaświadcza się o braku zastrzeżeń co do stosowania ww. produktu w obszarze spożywczym.

Obszar zastosowania:
Do mycia i dezynfekcji wodo-i zasadoodpornych podłóg, ścian i powierzchni roboczych oraz sprzętu kuchennego w zakładach przemysłu spożywczego.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.
1 doza = 25 ml

Przygotowanie roztworu roboczego zawsze z zimną wodą!

a) 500 ml butelkę ze spryskiwaczem pianowym napełnić zimną wodą do zaznaczonego miejsca i dolać 1 dozę z butelki z koncentratem lub dozować za pomocą dozownika np. DosiExpress.

b) 500 ml butelkę ze spryskiwaczem pianowym napełnić za pomocą odpowiedniego systemu dozującego KIEHLA (np. DosiStation, DosiJet).

c) 2 L lub 5 L kanister napełnić za pomocą odpowiedniego systemu dozującego KIEHLA (np.DosiStation, Arcantec,DosiJet).

Mycie dezynfekujące:
Powierzchnię pokryć roztworem roboczym(ok.15-20 ml/ m2)i wyczyścić ścierką lub maszynowo. Powierzchnie i sprzęty kuchenne mające bezpośredni kontakt z żywnością należy po przeprowadzeniu mycia dezynfekującego wielokrotnie spłukać gorącą wodą pitną (40°C -60°C, 8-16 L na m?).W przypadku nawarstwionych zabrudzeń tłuszczowych i białkowych Blutoxol w odpowiednim stężeniu (zimny) nanieść na powierzchnię, chwilę odczekać,podczas szorowania podłogi stosować gorącą wodę ze zbiornika maszyny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania produktu!

Zużycie nam?:
Mycie dezynfekujące: 0,5 -3,75 ml w zależności od zastosowanego stężenia

Opakowanie:
6 x 1L butelek dozujących w kartonie,
3 x 2L butelek w kartonie, 2 x 5L kanistrów w kartonie,
200L beczka,
6 x 500 ml pustych butelek ze spryskiwaczem pianowym.

Skład:
W 100 g zawarte są substancje czynne: 2,4 g chlorek didecylodimetyloamoniowy,1,9 g chlorek benzylodimetyloalkiloamoniowy

Pozostałe składniki (wg 648/2004/WE):niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, sole organiczne i nieorganiczne, barwniki

pH-Wert (koncentratu):ok. 13
pH-Wert (roztworu roboczego): ok. 12,5

GHS 05, 09, Niebezpieczeństwo(w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: krzemian potasu / chlorek benzalkoniowy (INCI

Waga Brak danych
Pojemność

, ,

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
Kiehl Blutoxol Płyn do mycia i dezynfekcji dla obszaru spożywczego